Forskningsområder

Øle ÅForskningen i Øle Å projektet drejer sig dels om at dokumentere effekten af indgrebet, og dels om at bruge området som eksperimentarium. Forskningen kan inddeles i fire overordnede områder. I det følgende kan du læse om de fire områder samt det langsigtede mål for projektet:

Biodiversitet

VandløbVi følger nøje udviklingen af planter og dyr, både i og omkring Øle Å. Før restaureringen har vi skabt os et overblik om vandløbsinsekter, fiskebestanden og vegetationen, og vi følger udviklingen af disse samt sammensætningen af ynglende sangfugle, efter restaureringen.

Til at hjælpe med undersøgelserne deltager den lokale afdeling af DOF med årlige fugletællinger, og Vandpleje Bornholm har været behjælpelige med elfiskeri. Læs mere om Det Grønne Partnerskab hér.

Naturlig successiv udvikling

BladeNår granerne fjernes, ændres forholdene for vegetationen meget, og vi følger derfor udviklingen i mere end 50 permanente felter. På sigt vil formentligt opstå en mosaik af små træbevoksede moser, våde urteenge og tørre hedeagtige pletter. Naturligt overskygges mange små vandløb af træer som rødel og birk, som dels køler vandløbsvandet gennem deres skygge, dels leverer gode fødeemner til vandløbsinsekterne når de smider bladene.

Sådanne træer kan dog have svært ved at etablere sig lige efter restaureringen, enten hvis et tæt græstæppe opstår, eller hvis vilde dyr gnaver ny spirede træer ned. Derfor forsøger vi i prøvefelter at manipulere udviklingen gennem bl.a. plantning og hegning.

Vandløbsdynamik

VandløbØle Å er et dynamisk vandløb med et hurtigt opland. Det vil f.eks. sige, at når det regner, går der ikke lang tid før vandstanden i åen stiger. Samtidigt er det velkendt at åen på nogle stræk nærmest tørrer ud i løbet af sommeren.

Vi har installeret permanente målestationer tre steder i projektområdet, nemlig i starten, i midten og i slutningen. Her kan vi konstant følge hvordan vandføringen i åen er, og samtidigt få mål for iltindholdet, pH og temperaturen. Ydermere bliver løbende indsamlet vandprøver, som senere bliver analyseret for vandets indholdsstoffer.

Jordbundprocesser

JordprøverDyrkningen af rødgran har haft stor indflydelse på jordbundet, gennem opbygning af et svært nedbrydeligt lag af nåle, kaldet førnelaget. Fældningen med dertilhørende højere mængder indkommende lys og vand vil starte en omsætning af førnelaget.

Vi følger hvordan bl.a. kulstof og kvælstof transporteres gennem jorden og evt. ud i vandløbet. Vi har installeret 48 permanente prober i jorden, som med undertryk suger prøver af jordvæsken ud, som derefter kan analyseres. Proberne er installeret i transekter vinkelret på vandløbet, både under nåletræer og under løvtræer.

Sociale aspekter

Det forventes at der også i fremtiden vil komme mange restaureringsprojekter, hvor lokal involvering kan være en gevinst. I Øle Å projektet er Det grønne Partnerskab en central del, og vi ønsker at dokumentere processen om involvering, og finde ud af hvordan det kan overføres.

Langsigtet mål

Projektet har også et langsigtet videnskabeligt og praktisk sigte. Det er målet at fremtidige forskere og interessenter kan vende tilbage til området og gentage nogle af de målinger vi nu sætter i gang. Samtidig håber vi, at projektet kan blive et centralt ”læringsrum” for studerende, hvor natur, økologi og forvaltning kan integreres på en praktisk og vidensbaseret måde. Der er rige muligheder for studenterprojekter.