Skovgræsning med dådyr og kvæg

Baggrund

Dåhjort

Skovgræsning er en gammel driftsform fra en tid hvor skoven havde en vigtig funktion som fødeproducent for husdyrholdet. I dag anvendes skovgræsning som et værktøj til at udvikle og vedligeholde lysåbne skove som levested for en rig natur.  Skovloven tillader at op til 10 % af skoven anvendes til græsning med husdyrc, men mangel på egnede husdyr og ønske om mere frie græsningsformer betyder, at der er en stigende interesse for at anvende vilde græssere i naturplejen – enten under hegn i dyrehaver eller som fritlevende.

I Bodilsker og Poulsker Plantager på Bornholm indgår græsning med hhv. dådyr og kvæg som led i et pilotforsøg med integreret skov- vildt og naturforvaltning. Dådyr blev valg fordi der i forvejen findes en fritstående bestand af dådyr på Bornholm. Dådyrene, der kommer fra Jægersborg Dyrehave, er sat ud i en 50 ha. stor fenne med en mosaik af løvskove, nåleplantage og åbne arealer, hvor de skal gå en årrække mens undersøgelserne foretages inden udsætning. Der er i forvejen en tæt bestand af rådyr på Bornholm, men rådyr udvælger sig nøje de friske plantedele og lader det visne og grove stå, deres naturplejeeffekt er derfor ringe.

Formål

Det er formålet at belyse hvordan der kan etableres en højere bæreevne for vildtet, der betyder at vildtet i høj grad kan vedligeholde og forbedre naturindholdet i skovlandskabet uden en øget skadevirkning på skoven samt at undersøge om dådyr kan erstatte kvæg som naturpleje:

  • At korlægge bæreevnen for vildt i skovlandskabet og beskrive metoder til at optimere bæreevne og naturindhold
  • At undersøge naturplejeeffekten af dådyr i forhold til kvæg og rådyr

Finansiering

Undersøgelserne indgår i projektet ”Bornholmsk udstillingsvindue for fuld bæredygtighed - integreret vildt-, skov- og naturforvaltning i økonomisk og økologisk balance” som støttes af 15. Juni Fonden.

Udgifter til etablering, løbende vedligehold og afslutning af græsning med dådyr er finansieret af Godfred Birkedal Hartmanns Familiefon.

Dådyrene holder birken nede.

Dådyrene holder birken nede.