Vildtvenlig og –robust foryngelse af skov

Arealet hvor vi vil skabe en varieret løvskov og en blandet løv-nåle skov

Baggrund

Traditionelt hegnes plantede skovkulturer med løvtræer, men også flere nåletræarter kan være nødvendige at hegne for at hindre vildtet i at bide eller feje de unge træer.

Hegn er dyrt, og samtidig udelukker de typisk hjortevildtet fra nogle af de bedste områder i skoven.  Tilmed risikerer man med hegn at koncentrere vildtskaderne endnu i den del af skoven eller de omkringliggende marker, hvor der ikke hegnes. Vildthegn kan således bidrage til uheldig og selvforstærkende udvikling, hvor behovet for hegn stiger jo mere man hegner.

Sået eg uden hegnDen høje bestand af råvildt på Bornholm har mange steder gjort det umuligt at etablere løvskov med traditionelle plantningskulturer uden hegning. Desuden findes der en bestand af dåvildt.

Skovforyngelser, der baseres på såning, har vist sig at kunne være ganske robuste overfor vildtet, fordi man med såning kan opnå tætte foryngelser med høje plantetal.  De kan således både tjene som vildthabitater (”vildtremiser”) og gode skovforyngelser. Samtidig kan de etableres billigere end de traditionelle plantninger – både fordi såning er billigere end plantning og fordi man bedre kan undvære hegn i tætte skovforyngelser.

Formål

Det er formålet at tilpasse, afprøve og demonstrere vildtvenlige og -robuste foryngelsesmetoder på et større foryngelsesareal i plantagen. Typisk drejer det sig om en renafdrift efter rødgran. De gamle graner bliver ustabile med alderen og må skoves på én gang på de enkelte arealer.

Hvis det kan lykkes uden hegn at etablere adskillige af de løv- og nåletræarter, som normalt kræver hegn, vil det være en succes, som kan bane vejen for, at det kan lade sig gøre at tage mere hensyn til

  • naturen ved at etablere flere træ- og buskarter
  • vildtet ved at undgå eller minimere brugen af hegn
  • skovens langsigtede stabilitet og produktion ved at etablere flere træarter, som er både sunde og stabile på langt sigt

…. samtidig med, at det bliver billigere at forynge skoven med en række vigtige træarter og buske.

Finansiering

Projektets titel er  ”Bornholmsk udstillingsvindue for fuld bæredygtighed - integreret vildt-, skov- og naturforvaltning i økonomisk og økologisk balance” og det støttes af 15. Juni Fonden