15. april 2016

Partnerskabstur i Poulsker og Bodilsker Plantager

Ekskursion.

Onsdag den 13. april 2016 var 25 medlemmer af Det Grønne Partnerskab og andre interesserede på bus- og gåtur gennem Poulsker og Bodilsker Plantager, for at besigtige og diskutere nogle af de forskningsbaserede naturprojekt som disse år foregår dér.

Dådyrgræsset eng

Forsøget med dådyrgræsning i en fenne i Poulsker Plantage har bl.a. resulteret i udviklingen af en fin struktur og en højere tæthed af urtearter på denne eng med elletræer. Foto Mogens Kofod.

Øle Å projektet er lokalt forankret i Det Grønne Partnerskab (læs mere hér). Partnerskabet mødes to gange om året for at diskutere de aktiviteter som foregår i Poulsker og Bodilsker Plantager, herunder de forskningsbaserede naturforvaltningsprojekter som i disse år er i gang. Det første møde i år blev afholdt som en ekskursion ud i plantagerne, for at få syn for sagen, og bedre at kunne diskutere problemstillinger og resultater.

På ekskursionen deltog repræsentanter fra:

 • Bornholms Regionskommune
 • Danmarks Naturfredningsforening Bornholm
 • Dansk Ornitologisk Forening Bornholm
 • Foreningen Bornholm
 • Friluftsrådet kreds Bornholm
 • Københavns Universitet
 • Naturstyrelsen Bornholm
 • Skovdyrkerne
 • Skovselskabet Poulsker Aps
 • Svampenes Venner
 • Vandløbspleje Bornholm

Turen var tilrettelagt som et 4 timers forløb af gåture mellem forskellige stop, og med bus for at komme videre rundt. Første stop var ved Ølene, hvorfra Øle Å udspringer. Området er statsejet, og strengt beskyttet som vildtreservat med begrænset offentligt adgang. Dele af området afgræsses af kvæg om sommeren. Dorte Bugge Jensen fra Naturstyrelsen stillede op med informationer om områdets udpegninger i forhold til Natura2000, og om de forvaltningsdilemmaer der kan opstå.

Med bus gik turen til den sydlige ende af det privatejede Bodilsker Plantage. Her findes et lille eksempel på den særegne bornholmske naturtype, en klippeløkke. Klippepartier kommer op til overfladen, hvor der gror krogede egetræer. Klippeløkkens naturværdier og trusler blev diskuteret, og ekskursionen fortsatte til et tilstødende areal ligeledes med højtliggende klipper, hvor der i 2013 blev fældet rødgran og igangsat græsning med kvæg. Dette område domineres af en mængde fremspirende birketræer, men samtidigt er ved at udvikle sig en interessant bundflora. Rita Buttenschøn fra Københavns Universitet argumenterede for at have is i maven, fortsætte afgræsningen, og så manuelt fjerne birkene gradvist når de blive så store at de ikke længere spirer fra roden. Hvis man alternativt har for travlt og går ind med maskinener, risikerer man at ødelægge bundfloraen, og samtidigt blotte mineraljord som blot igen vil være et perfekt spiringsmedie for birk.

Fremspiring på klippeløkke

På en reetableret klippeløkke i Bodilsker Plantage fremmes en varieret bundflora af kvæggræsning, samtidigt med at ungebirketræer visuelt dominerer. Foto Jonas Morsing.

Efter en gåtur ad skovveje ankom ekskursionen til et lille stop ved et forsøg med etablering af vildtvenlige og –robuste skovkulturer (læs mere hér). Der sås en blanding af skovfrø uden hegning i håb om at der således skabes en bevoksning som både er robust overfor vildtbid af foretrukne arter, overfor skadedyr og at hvor der er arter som kommer op og kan blive til produktionstræer.

Herefter gik turen igennem den 50 ha store forsøgsfenne med dådyr (læs mere hér). Her fortalte Rita Buttenschøn om resultaterne. Indenfor det næste år vil hegnet blive fjernet, og dådyrene vil blive en del af den fri vildtbestand.

Kort over turen

Gåturen den 13.april havde flere forskellige besøgsmål, hvorfor en del af turen var med bus. © Geodatastyrelsen og Københavns Universitet

Den sidste trediedel af turen var langs med Øle Å. Her lagde Jonas Morsing fra Københavns Universitet ud med at fortælle om mange af de forskellige målinger som har foregået både før og efter fældningen (læs mere hér). Op gennem projektområdet stødte ekskursionen på forskelligt måleudstyr og prøvefelter, ligesom der blev fremvist gamle kulturspor og nye spor fra fældningen. Endeligt blev der lagt fokus på at vise og beskrive hvordan fældningen havde foregået i praksis.

Pause ved fugletårnet

Der blev serveret forfriskninger ved fugletårnet midt i dådyrhegnet. Foto Finn Hansen.

 

Regnvår start

En regnvåd formiddag til trods mødte lokale ildsjæle op til 4 timers tur gennem plantagerne. Foto Mogens Kofod.